Instalacje i pomiary elektryczne

Usługi w zakresie instalacji oraz pomiarów elektrycznych to bardzo ważna część oferty firmy MKalarmy. Wynika to z tego, że przed przekazaniem do eksploatacji wszystkie instalacje elektryczne muszą być poddane oględzinom – to obowiązek regulowany ustawą o prawie budowlanym. Co ważne, właściciel budynku musi ponadto dokonywać odpowiedniej kontroli instalacji nie rzadziej niż raz na pięć lat. Po co? By sprawdzić stan techniczny instalacji oraz jej przydatność do dalszego użytkowania.

Ale to nie koniec regulacji. Jeśli zaistniały czynniki zewnętrzne, takie jak wyładowania atmosferyczne, powodzie, silne wiatry, a także w przypadku uszkodzeń budynku lub zagrożenia jego uszkodzeniem, pomiary instalacji elektrycznych należy również bezzwłocznie wykonać. Będzie to miało znaczenie w przypadku rozmów z firmą ubezpieczeniową.

Odpowiednie uprawnienia oraz zaplecze sprzętowe – to dwa elementy, które posiadają specjaliści firmy MKalarmy. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie nowych instalacji oraz modernizacja starych, a także wykonywanie pomiarów elektrycznych okresowych i odbiorczych.

Świadczymy kompleksowe wykonawstwo, a także modyfikacje istniejących instalacjie elektrycznych w domach, obiektach użytecznoci publicznej oraz obiektach przemysłowych. Wszelkie prace prowadzone są zgodnie ze sztuką a takze obowiązującymi przepisami, z zachowaniem narzuconych norm.

Służymy też fachowym doradztwem popartym wiedzą techniczną i wieloletnim dowiadczeniem.

Swoje usługi wiadczymy głónie w ogrębie Poznania, Leszna i Kościana choć możliwe są prace w dowolnym rejonie kraju.

Jakie instalacje elektryczne wykonujemy?

MKalarmy realizuje prace elektryczne zarówno w przypadku dużych inwestycji, jak i domów oraz mieszkań klientów indywidualnych. Pracownicy posiadają uprawnienia pozwalające im na wykonywanie prac instalatorskich, konserwacyjnych oraz pomiarowych. Wśród proponowanych usług znajdują się:

  • wykonywanie oprzewodowania,
  • instalacja przełączników, kontaktów,
  • instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
  • instalacja rozdzielnic prądowych i punktów PEL,
  • instalacja układów pomiarowych i systemów alarmowych.
Warto pamiętać, że po wykonaniu instalacji potrzebne są badania odbiorcze. One ustalają, czy instalacje mogą zostać przekazane do dalszej eksploatacji, czy istnieje konieczność wykonania napraw, remontów lub modernizacji.

Jakie pomiary elektryczne wykonujemy?

Pierwszym etapem tej usługi jest wykonywanie oględzin. W ich trakcie sprawdza się, czy przewody nie stanowią zagrożenia, czy urządzenia są poprawnie podłączone, a kontakty oraz gniazda dobrze przymocowane oraz czy znajdują się w przepisowych odległościach od takich elementów jak wanny i natryski. Następnie przeprowadza się pomiary:

  • skuteczności ochrony przewodów przed spięciem oraz przed porażeniem w przypadku samoczynnego wyłączenia,
  • rezystancji izolacji kabli o obwodów,
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • stanu instalacji odgromowych.
W zakresie tej usługi wykonywane są nie tylko próby i pomiary odpowiednich parametrów, ale także funkcjonalne sprawdzenie działania danego urządzenia czy układu.

Co ważne, na końcu klient otrzymuje protokół. W nim zawarte są informacje dotyczące oględzin i wykonanych badań, a także zestawienie wyników (w tym odchyleń od norm) oraz wskazanie tych części instalacji, w których występują błędy. Dalej od właściciela lub zarządcy budynku wymagane są działania zapewniające bezpieczeństwo, więc np. wprowadzenie odpowiednich modernizacji.